§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Oszacuj ilość” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma MILTUR z siedzibą na ul. Szosa Okrężna 3-13, 87-100 Toruń, posiadająca nr NIP 4290031323 (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/milturpl (zwanej dalej “Fanpage”)

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpagu Miltur

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych na Funpage.

d. napisanie w komentarzu pod postem „Oszacuj ilość” liczby widocznych na zdjęciu sznurków do suwaka, na stronie www.facebook.com/milturpl.

3. Konkurs trwa od dnia 26 lipca 2016 roku od godz. 20:00 do 28 lipca 2016 roku do godz. 23:59.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie są trzy portfele z zabezpieczeniem kart zbliżeniowych o wartości: portfel standard (kolor:oliv/czarny/grafit/coyote & black): 59,00zł, Portfel special (wz93, A-TACS FG, PenCott GreenZone): 64,00zł

3. Laureatowi nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

4. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Zwycięzcą konkursu będą trzy osoby, które poprawnie oszacują ilość sznurków, lub będą najbliżej prawidłowej ilości.

2. W przypadku większej liczby poprawnych odpowiedzi, zwycięzców wybierze Organizator konkursu.

3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

4. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie umieszczona na naszej Osi czasu w dniu ogłoszenia wyników (tj. 28.07.2016r.) oraz zostanie przesłana zwycięzcy w ciągu 3 dni roboczych.

5. Nagroda zostanie wydana Zwycięzcy na koszt Organizatora przesyłką kurierską dostarczoną w obrębie granic Polski.

6. W celu przekazania Nagrody, Zwycięzca w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej adres oraz telefon odbiorcy nagrody.

7. W przypadku niedotrzymania w/w terminu, nagroda nie zostanie wysłana.

8. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy (imię i nazwisko) na stronie na Fanpage.

9. Nagroda zostanie przesłana na adres wskazany przez Zwycięzcę w ciągu 5 dni od daty przesłania danych adresowych.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.

11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.

12. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.


Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies . Zaktualizowaliśmy naszą politykę przetwarzania danych osobowych (RODO). Więcej o samym RODO dowiesz się tutaj.